Avaleht / Teenused / Energiaaudit

Energiaaudit

Oma energiaauditid koostame EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kinnitatud vormile. Lisaks etteantud miinimumile sooritame lisatöid, mis ei ole nõutud, kuid mis muudavad energiaauditi põhjalikumaks ja arusaadavamaks ning seetõttu ka praktilisemaks dokumendiks:

 • Õhu liikumiskiiruse (ventilatsiooni), õhu niiskusprotsendi ja temperatuuri mõõtmised.
 • Hetkeolukorra ja renoveerimismeetmete kommentaarid.
 • Lisame hoone tehnilise seisundi tabeli, kuna kõik hoone osad ei kajastu ministeeriumi poolt fikseeritud energiaauditi vormis. Nii lisame näiteks torustike ja kanalisatsioon tehnilised seisundi ja rõdude kirjeldused eesmärgiga, et energiaaudit kataks kogu hoonet tervikuna.
 • Lisame igale energiaauditile energiasäästumeetmete tabeli koos intressimäärasid arvestava tasuvusaja, IRR, NPV ja teiste finantsnäitajatega. See hõlbustab finantsasutustel Teie laenutaotluse hindamist.
 • Lisame fotomaterjali auditeeritud hoonest.

ENERGIAAUDIT

Energiaaudit on vahend konkreetse hoone soojusenergiakulutuste hindamiseks. Energiaauditi koostab energiaaudiitor. Ta kasutab selleks hoone tehnilisi andmeid (ehitusprojekti jne), kohapealseid vaatlusi ja mõõdistusi, elanike küsitlusi, energia tegeliku kulu andmeid. Saadud andmete põhjal teeb arvutused, mille põhjal pakub välja meetmed energiakulutuste vähendamiseks.

Energiaaudit on sisuliselt hoone soojustehniline bilanss, kus elementide kaupa vaadatakse energiavajadusi hoone kütteks, ventilatsiooniks ja sooja tarbevee valmistamiseks. Hoone soojuskaod arvutatakse eraldi seintele, lagedele, põrandatele, ustele, akendele. Arvutustulemusi võrreldakse soojusmõõtjatega mõõdetud soojushulkadega ja analüüsi põhjal tehakse järeldused.

Energiaauditi võib tellida mitmel erineval eesmärgil:

 • Hoone konstruktsioonide ja tehnosüsteemide energiakulutuse seisundi selgitamiseks ja vajalike renoveerimistööde kavandamiseks.
 • Hoonekarbi remondivajaduste korral paralleelselt energiasäästu andvate tööde kavandamiseks.
 • Hoone renoveerimistöödele pangalaenu taotlemiseks.
 • Koos tehnilise seisundi paranemisega tõuseb ka hoone turuväärtus.

Energiaauditi läbiviimine:

 • Tellija poolt esitatud küsitluslehtede ja ehitusjooniste abil tutvub audiitor hoonega ja alustab soojustehniliste arvutustega.
 • Kohapealne ülevaatus, mis sisaldab lisaks hoone üldülevaatusele ja tehnosõlmede (soojussõlm, katlamaja jne) ülevaatusele pistelist ruumide (elamutes korterite) ülevaatust ja tehnilisi mõõtmisi. Seda eriti probleemsetes kohtades. Kehtestatud auditeerimise metoodika ei nõua selliseid mõõtmisi, kuid ruumide temperatuuri ja niiskuse ning piirete temperatuuri mõõtmine annab täiendavat informatsiooni olukorra hindamiseks. Ülevaatuse käigus fotografeeritakse hoonet, et audit annaks pildi ka auditeeritavast objektist.
 • Saadud andmete põhjal teostab audiitor vajalikud arvutused ja koostab auditi aruande.
 • Vajadusel annab audiitor auditi üleandmisel või hiljem, peale tellijapoolse auditiga tutvumist, täiendavaid selgitusi.
 • Kui audit tuleb koostamisele soojal aastaajal, mil temperatuuride mõõtmised ei anna vajalikke tulemusi, võib kokku leppida töö läbiviimisele etappide kaupa. Mõõtmised viiakse siis läbi kokkulepitaval ajal, kui välistemperatuur on langenud piisavalt madalale.
 • Kui lisaks auditile on tellitud ka termopildistamine, on järelduste tegemisel kasulik, kui audiitoril on aruande koostamisel kasutada ka termopildistamise tulemused.

Energiaauditi koostamisele järgnevad tegevused:

 • Energiaauditile tuginevate hoone renoveerimistööde läbiviimiseks on meie firmast võimalik tellida pangalaenu saamist ja tööde läbiviimist hõlbustavat projektijuhtimise teenust, mis sisaldab koostöös tellijaga projekteerija ja ehitaja leidmise ja valimise ning ehitustöödele omanikujärelvalve.
 • Energiasäästubüroo ei ole hetketeenuse müüja, vaid loodab olla tellijale pikaajaline partner. Niisamuti loodame saada klientidelt tagasisidet tehtud investeeringute tõhususe kohta ja olla ühtlasi abiks järgnevate investeeringute valikul.